OM HOST1
Forsiden Betingelser Driftinformation Online hjælp
OM HOST1 MAIL SUPPORT WEB SUPPORT KONTAKT

Hvis ikke ufravigelige lovbestemmelser gør andet gældende, eller hvis der er indgået en skriftlig aftale mellem Host1 og en kunde med andet indhold, er betingelserne i det følgende gældende for al salg og levering fra Host1. Betingelserne går forud for eventuelle betingelser, som kunden måtte have indføjet i en ordre og/eller i en accept af ordre på ydelser leveret af Host1.


Host1’s forretningsbetingelser er sidst revideret 1. februar 2002.


Alle nævnte priser er ekslusiv moms, som p.t. udgør 25 procent.


1. Abonnement


Det er en betingelse for at tegne abonnement hos Host1 at kunden er myndig.


Abonnementer betales forud for et år ad gangen. Abonnementet løber i 12 måneder fra kundens accept af ordre og forlænges derefter automatisk hver 12. måned til en ny abonnementperiode. Længere abonnementsperioder kan aftales.


Abonnementet begynder fra det tidspunkt, hvor Host1 modtager en skriftlig accept via fax eller pr. brev fra kunden af et fremsendt tilbud fra Host1. Det fremsendte tilbud fra Host1 skal påføres følgende tekst: ”Godkendt som ordre” samt påføres dato og kundens underskrift.


Når Host1 har modtaget en accept af et tilbud, en faktura til kunden. Kunden bedes straks ved modtagelsen gennemgå det fremsendte og straks skriftligt meddele Host1, hvis kunden er uenig i indholdet af ordrebekræftelsen/fakturaen.


Ordrebekræftelsen indeholder en pris og en specifikation af den abonnementstype, kunden har valgt, samt angivelse af brugernavn og password.


Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato. Der opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 25,00 pr. udsendt faktura.


Ved betaling efter forfaldsdato beregner Host1 et rykkergebyr på kr. 100,00 og der beregnes morarenter efter rentelovens bestemmelser.


Gebyr for genåbning af hostingen udgør pr. 1. februar 2002 kr. 500,00. Host1 kan kræve et depositum for fremtidig abonnementsbetaling som betingelse for genåbning af hostingen.


Host1 fakturere ikke elektronisk, da vi vudere at det er for besværligt.


2. Ændringer i abonnement


Abonnementer kan til enhver tid ændres uden ekstra gebyr. Ønsker en kunde at ændre sin abonnementstype, fremsender Host1 et tilbud på det ønskede. Ændringen i abonnementet begynder fra det tidspunkt, hvor Host1 modtager en skriftlig accept via fax eller pr. brev fra kunden af det fremsendte tilbud fra Host1. Det fremsendte tilbud fra Host1 skal påføres følgende tekst: ”Godkendt som ordre” samt påføres dato og kundens underskrift.


Når Host1 har modtaget en accept af tilbuddet, fremsender vi en ordrebekræftelse til kunden. Kunden bedes straks ved modtagelsen gennemgå det fremsendte og straks skriftligt meddele Host1, hvis kunden er uenig i indholdet af ordrebekræftelsen.


Ordrebekræftelsen indeholder en pris og en specifikation af den abonnementstype, kunden har valgt.


Har kunden ønsket at ændre sit abonnement til et, som er dyrere end det oprindelige, fremsendes tillige en faktura, som dækker differencen frem til det tidspunkt, hvor næste abonnementsperiode begynder. Udregningen af differencen tager udgangspunkt i datoen for modtagelsen af kundens accept af ordren og baseres på en dagspris for abonnementerne.


Har kunden ønsket at ændre sit abonnement til et, som er billigere end det oprindelige, fremsendes tillige en check, som dækker differencen frem til det tidspunkt, hvor næste abonnementsperiode begynder. Udregningen tager udgangspunkt i datoen for modtagelsen af kundens accept af ordren og baseres på en dagspris for abonnementerne.


3. Opsigelse


Kunden kan til enhver tid opsige sit abonnement hos Host1. Det skal ske skriftligt per mail eller brev med en måneds varsel til udløbet af en abonnementperiode.


Når Host1 har modtaget en opsigelse, fremsendes en bekræftelse pr. brev til kunden inden for tre arbejdsdage. Modtager kunden ikke en bekræftelse inden for dette tidsrum, skal kunden påny indsende en opsigelse.


Når opsigelsesperioden er afsluttet, fjernes kundens website omgående fra Host1’s server. Dog kan kunden inden udgangen af opsigelsesvarslet indgå en aftale med Host1 om for eksempel flytning af kundens website. Skal Host1 yde service i denne forbindelse, sker det til en skriftligt accepteret pris, som betales forud.


Host1 kan opsige et abonnement med 30 dages skrifteligt varsel.


Ved brud på Host1’s forretningsbetingelser kan Host1 uden varsel lukke et abonnement, hvorefter skriftlig opsigelse fra Host1 fremsendes og effektueres. Ønsker Host1 at opsige et abonnement, uden der er sket brud på de generelle regler, vil restance svarende til resterende abonnement blive tilbagebetalt til kunden.


Gene af andre abonnenter og overtrædelse af forretningsbetingelserne vil blive betragtet som misbrug af Host1's ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af et abonnement. Host1 definerer i enhver henseende suverænt definitionen af ordet misbrug.


4. Prisændringer


Host1 kan til enhver tid foretage prisændringer eller andre ændringer i de abonnementer, Host1 udbyder. Det skal dog ske med en måneds varsel til næstkommende abonnementsperiode.


5. Misligholdelse


Hvis kunden ikke betaler sine ydelser til Host1 rettidigt af hvad art kan nævnes, eller hvis kunden gør sig skyldig i anden væsentlig misligholdelse, kan Host1 uden varsel ophæve abonnementet og kundens website fjernes herefter øjeblikkeligt.


6. Oppetid


Host1 yder ingen garanti for servernes oppetid. Host1 forpligter sig i denne forbindelse udelukkende til at sørge for, at serverne fungerer bedst muligt, og at eventuelle fejl rettes så hurtigt som muligt.


Host1 forbeholder sig ret til at lukke serverne midlertidig for at optimere driften. Host1 forpligter sig til så vidt muligt give kunderne et rimeligt varsel samt at udføre det fornødne så hurtigt som muligt.


Host1 tager backup af kunde data i det omfang det er muligt, dog ikke af website på en samlet størrelse der overstiger 100 mb.


7. Ansvar


I tilfælde af nedbrud, nedlukning eller andre uregelmæssigheder på serverne eller linien kan Host1’s kunder ikke fremsætte krav om erstatning, godtgørelse eller nedslag i abonnementsprisen, med mindre forholdet skyldes grov uagtsomhed fra Host1’s side. Erstatning i tilfælde af grov uagtsomhed fra Host1’s side kan maksimalt udgøre den aftalte pris for en abonnementsperiode. Host1 er på intet tidspunkt erstatningsansvarlig for mistede data, driftstab, tidstab, eller andet indirekte tab.


8. Tvister


Enhver tvist mellem Host1 og en køber af Host1’s ydelser afgøres ved anvendelse af dansk national ret. Hvis der opstår en retstvist, som udspringer af en abonnementsaftale, en leverance eller dele heraf, skal sagen anlægges ved Host1’s hjemting.


9. Ophavsret


Alt redaktionelt materiale, herunder tekster, fotos, grafik mm., som Host1’s kunder placerer på Host1’s servere, skal til enhver tid overholde gældende dansk lovgivning og gældende regler for ophavsret.


Host1 har intet ansvar for indholdet af de websites, som Host1’s kunder placerer på vore servere.


Host1 tillader generelt lagring af enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i dansk lovgivning, dog med undtagelse af kontroversielt materiale.


Hvis en af Host1’s kunder krænker en ophavsret, som er omfattet af eneretten efter Ophavsretslovens § 2, stk. 1. og Host1 bliver bekendt med det, har Host1 ret til omgående at fjerne den eller de sider, hvor krænkelsen sker, uden yderligere varsel. I sidste ende kan Host1 opsige kunden omgående med henvisning til, at Host1 ikke vil være medansvarlig for en eventuel ophavsretlig krænkelse.


10. Diskplads & trafik


Hensigten med Host1's webhotel er at hoste websites for virksomheder og private. Hensigten er ikke at fungere som en ekstern harddisk for lagring af datafiler. Det er således ikke tilladt at have store filarkiver hos Host1 til fri download.


Hos Host1 er der normalt fri trafik, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Host1's webhotel.


11. Scripts & programmer


Host1 vurderer løbende funktionen af scripts/programmer som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Host1 til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog normalt foregå i samråd med kunden.


12. Domæneregistrering


Ved domænebestilling erklærer køber, at registranten er indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning.


Host1 påtager sig intet ansvar for kundens rettighed til navnet, og Host1 er ikke ansvarlig for eventuelle krænkelser af enerettigheder i den forbindelse. Det er altså kundens eget ansvar, om kunden har ret til at benytte navnet, og Host1 påtager sig i den forbindelse ingen undersøgelsespligt.


Når Host1 har modtaget betalingen, vil domænet blive bestilt hurtigst muligt, typisk samme dag som betalingen har fundet sted. Domænet vil ved registrering blive peget mod de navneservere, Host1' benytter. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet hvis ikke Host1 allerede har afgivet bestilling. Dette er ikke gældende, hvis Host1 har foretaget en fejl. I dette tilfælde vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.


Host1’s ydelse til kunden består kun i oprettelse og registrering af domænenavnet, og det er kun denne ydelse, som er omfattet af prisen. Kunden accepterer at være underlagt DK-Hostmaster's regler for domænenavne. Den årlige afgift med videre i forbindelse med domænenavnet er således Host1 uvedkommende – det er alene et forhold mellem kunden og DK-Hostmaster. Sælger gør opmærksom på at kundens rettigheder og forpligtelser overfor DK-Hostmaster kan ændre sig, og sælger bærer intet ansvar i den anledning.


Til dækning af DK Hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på kr. 60,- excl. moms, der opkræves første gang 12 måneder efter opkrævningen af registreringsgebyret. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK Hostmaster hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger. Første årsafgift er betalt forud gennem registreringsgebyret til Host1.


13. Design og programmering


Alle webdesign- og programmeringsopgaver udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Host1 A/S kan dog aldrig drages til ansvar for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret men må dog ikke uden Host1´s accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

Forretningsbetingelser